برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه بیرجند برنامه پروازی حج تمتع سال 97 فرودگاه بیرجند


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1556 جده پرواز کرد 06:30 1397/05/20 39025 , 39027
ايران اير 1562 جده پرواز کرد 20:40 1397/05/20 39027-39020-39028
ايران اير 1530 جده پرواز کرد 05:00 1397/05/21 39015-39022
ايران اير 1540 جده پرواز کرد 23:10 1397/05/21 39004-39005
ايران اير 1580 جده پرواز کرد 07:10 1397/05/22 39004-29024
ايران اير 1586 جده پرواز کرد 20:20 1397/05/22 39030-39002
ايران اير 1588 جده پرواز کرد 22:45 1397/05/22 39021-39008-39002
ايران اير 1502 جده پرواز کرد 07:00 1397/05/23 39021-39387
ايران اير 1506 جده پرواز کرد 17:40 1397/05/23 39029-39010
ايران اير 1510 جده پرواز کرد 19:25 1397/05/23 39010-39023