برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه بیرجند برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه بیرجند


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1563 مدينه به زمين نشست |00:45 01:15 1397/06/21

39025 , 39027

ايران اير 1621 مدينه به زمين نشست |14:15 13:45 1397/06/21

39020، 39025، 39028

ايران اير 1539 مدينه به زمين نشست |23:30 00:05 1397/06/22

39015 ،39022، 39028

ايران اير 1577 مدينه به زمين نشست |11:54 12:15 1397/06/22

39004 ،39005 ،39015

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |23:42 01:15 1397/06/23

39005 ،39024 ،39030

ايران اير 1503 مدينه به زمين نشست |14:20 13:55 1397/06/23

39008، 39024

ايران اير 1507 مدينه به زمين نشست |23:30 00:25 1397/06/24

39002 ،39008، 39387

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |03:30 02:45 1397/06/24

39021 ،39387

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |13:20 14:15 1397/06/24

39010 ،39029

ايران اير 1553 مدينه به زمين نشست |16:00 15:45 1397/06/24

39023 ،39029