نمایش محتوا نمایش محتوا

مستندات ایمنی

?? برنامه پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی

?? SMS implementation plan

یکی از مهمترین مستندات سیستم مدیریت ایمنی "برنامه پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی" است

??چند نکته در باره این برنامه


✅ در این برنامه، زمانبندی (زمان شروع و زمان تکمیل) پیاده سازی زیربخش های مختلف سیستم مدیریت ایمنی مشخص میگردد

✅ هر مجموعه ای که ملزم به داشتن سیستم مدیریت ایمنی است، می بایست این برنامه را نیز داشته باشد


✅ این برنامه با توجه بزرگی و پیچیدگی مجموعه میتواند با یک صفحه ساده اکسل و یا یک برنامه مدیریت پروژه قوی مستند شود

✅ این برنامه برای هر ارائه دهنده سرویس (مانند فرودگاه، ایرلاین و… ) توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید میشود

 

 

 


✅ طبق بررسی آماری aviation safety foundation در خصوص ایمنی باند در سه رویداد:
 
??Runway Excursion
??Runway Incursion
??Runway Confusion

 بیشترین آمار مربوط به Runway excursion با فراوانی 30 مورد در سال است که 2 مورد آن با  تلفات انسانی همراه بوده است.

??عوامل ریسک در این نوع رویداد شامل موارد تحت کنترل خلبان، مدیریت ترافیک هوایی، فرودگاه ، سازنده هواپیما و قانونگذار می باشد

⚠️ عوامل ریسک Runway Excursion  در حوزه فرودگاهی شامل موارد ذیل می باشد

1. ساختار سطح باند و زهکشی آن ضریب اصطکاک مناسب را فراهم نمی سازد
2. گزارش دیر یا غیر دقیق شرایط باند
3. عملیات زمستانی نامناسب برای کنترل برف و یخ در سطوح پروازی
4. عدم بستن باند در زمانی که شرایط ایجاب می نماید
5.خط کشی اشتباه یا محو شده باند
6.عدم استفاده از باند مناسب با شرایط باد
7.نبود منطقه ایمن (RESA) و استریپ مناسب برای باند
8. ارزیابی نادرست موانع