نمایش محتوا نمایش محتوا

بیانیه خط مشی ایمنی

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران  ، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات فرودگاهی ، ناوبری هوائی و وارسی پروازی ، ایمنی را سر لوحه ی مأموریت های خود می داند و به منظور دست یابی به بالاترین سطح ایمنی عملیات در فعالیت های خود ، رعایت الزامات و مقررات ملی و بین المللی بالادستی در مسیر استقرار ، حفظ و توسعه ی سیستم مدیریت ایمنی را بر خود لازم دانسته و در این راستا ، خود را متعهد به انجام و رعایت موارد زیر می داند:

 1. تخصیص منابع و امکانات مورد نیاز به منظور استقرار ، حفظ و توسعه سیستم مدیریت ایمنی .
 2. رعایت اصول و رویه های ایمنی به عنوان وظیفه اصلی و غیر قابل خدشه ی کلیه مدیران و کارکنان در سطوح مختلف بوده و افراد در خصوص وظایف خود مسئولیت پذیری و پاسخ گوئی لازم را دارند.
 3. تلاش همه جانبه به منظور نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در کلیه ی سطوح سازمانی .
 4. بهبود مستمر فرآیندسیستم مدیریت ایمنی .
 5. به کارگیری روش ها و ابزارهای مناسب و کارآمد شناسایی مخاطرات باهدف ارزیابی ریسک و کنترل مخاطرات .
 6. استقرار سیستم گزارش دهی مخاطرات و رویدادهای ایمنی در قالب سیستم گزارشات الزامی و داوطلبانه .
 7. حمایت مادی ، معنوری و سازمانی از گزارش دهندگان رویداد ها و مخاطرات ایمنی به نحوی که مشارکت فعال در جمع آوری اطلاعات ایمنی .
 8. محافظت از اطلاعات ایمنی و عدم افشای اطلاعات و هویت افراد مرتبط ، با هدف دستیابی به بالاترین میزان جمع آوری اطلاعات ایمنی .
 9. ایجاد رویه ها ، بستر ها وشاخص های نظارت مستمر بر عملکرد ایمنی .
 10. بررسی دقبق ، موشکافانه و حرفه ای سوانح و حوادث مرتبط با ایمنی بصورت داخلی و باهدف ریشه ابی و یافتن راه حل های مدیریت ریسک رویدادها .
 11. اجرای فرآیند مدیریت تغییر با هدف ارزیابی و کنترل ریسک مخاطرات ناشی از تغییرات و تضمین سطح ایمنی .
 12. ایجاد سازوکار مناسب جهت حصول اطمینان از رعایت ایمنی توسط شرکت های هواپیمایی ، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهی ، ارگان های نظامی ، انتظامی ، ایمنی و پیمانکاران و سایر نهاد ها و بخش های مستقر در فرودگاه های تحت مدیریت .

هرگونه سهل انگاری در اجرای مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در حوزه ایمنی ، به عنوان رفتار غیر حرفه ای و غیر قابل قبول محسوب می گردد .

به منظور اجرای الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، مدیرایمنی شرکت به عنوان نماینده و تحت نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت می نماید و موظف است برنامه ها و دستور العمل های مورد نیاز را جهت دستیابی به اهداف فوق تهیه و پیشنهاد نماید . پس از تصویب برنامه ها در شورای عالی ایمنی ، پیگیری های لازم را جهت اجرای آن به عمل آورده و کلیه ی بخش های مرتبط ، ملزم به همکاری با ایشان می باشند .

برای ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم مدیریت ایمنی و اجرای مؤثر الزامات آن ، مدیر ایمنی گزارش های دوره ای لازم را تهیه و به مدیرعامل ارائه خواهد نمود .