نمایش محتوا نمایش محتوا

جهت ارتباط با مدیریت ایمنی و ارسال گزارش خطر از طریق آدرس های ذیل می توانید اقدام نمایید

Safty.oimb@airport.ir

و یا آدرس :

بیرجند- فرودگاه بین المللی بیرجند-دفتر مدیریت ایمنی-کد پستی:9716181314