نمایش محتوا نمایش محتوا

طرح اضطراری به منظور حفظ آمادگي فرودگاه جهت مقابله با وضعيت هاي اضطراري كه ممكن است در فرودگاه و یا اطراف آن به وقوع بپیوندد تهيه و تدوين مي گردد. هدف از تدوين اين طرح به حداقل رساندن تأثيرات و شدت انواع وضعيت اضطراري، نجات جان انسانها و تداوم عمليات هوانوردي و فرودگاهي مي باشد. از طرفی این طرح به منظور ايجاد هماهنگي و افزايش همکاری کلیّه واحدهاي فرودگاهي با يكديگر و نهادهاي امدادی و امنيتي خارج از فرودگاه (نظير آتش نشاني، اورژانس، هلال احمر، ستاد بحران و ...) می باشد؛ تا این نهادها بتوانند در حالت اضطراری کمک مؤثری در بخشهاي مختلف از خود نشان دهند.

هر طرح اضطراري فرودگاه بايستي بر اساس كليات بخش 7 سند 9137 سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) و مندرجات دستورالعمل2714 ((CAD 2714 سازمان هواپيمايي كشوري تدوين گردد. طرح اضطراري فرودگاه بايد شامل دستورالعملهايي اجرايي باشدكه بتواند حضور بموقع گروه هاي نجات و آتش نشاني، پليس و مقامات امنيّتى، خدمات پزشكي و سايرنهادهاي درگير در داخل و خارج از فرودگاه و افراد مجرب و آموزش ديده را براي كاهش صدمات و اثرات سوانح و حوادث  فراهم آورد.

 

     به منظور افزايش اثربخشي، طرح اضطراري فرودگاهها بايستي در فواصل زماني مشخص، مورد ارزیابی واقع شوند. اين ارزیابی از طريق اجراي تمرينات به بهترين نحو محقق مي گردد. تمرينات طرح اضطراري در راستاي:

·        آموزش و ايجاد آگاهي

·        آشكار شدن نقاط ضعف طرح

·        آشكار شدن كمبودهاي منابع

·        بهبود هماهنگي ها

·        مشخص نمودن نقش ها و وظايف

·        بهبود عملكرد فردي

·        كسب شناخت عمومي طرح

براي كليه نهادها و افراد درگير، اجرا مي گردد.