نمایش محتوا نمایش محتوا

مشخصات اين سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه‌اي الزاماتي را براي يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHSAS) معين مي ‌نمايد تا يک سازمان بتواند با کنترل خطرات ايمني و بهداشتي، عملکرد خود را بهبود بخشد.

 

فوايد استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي

 • ايجاد يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي به منظور حذف يا کاهش خطرات براي کارکنان و ساير طرف ‌هاي ذينفع که ممکن است در معرض خطرات ايمني و بهداشتي ناشي از فعاليت‌هاي سازمان باشند،
 • اجرا، نگهداري و بهبود مستمر يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي،
 • تفکري طرح ريزي شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ايمني شغلي،
 • ساختاري مناسب براي مديريت بهداشت و ايمني شغلي،
 • ايجاد محيط کاري ايمن‌تر و سالم تر،
 • افزايش آگاهي و دانش در خصوص مديريت ايمني و بهداشت شغلي، 
 • کاهش ريسک حوادث، رويدادها و ...،
 • حصول اطمينان از انطباق با خط‌ مش ايمني و بهداشت حرفه‌اي که خود تعيين کرده است،
 • اثبات اين انطباق به ديگران،
 • درخواست گواهينامه / ثبت سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي خود توسط يک سازمان بيروني،
 • تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان،
 • تسهيل جهت پياده سازي سيستم مديريت ايمني(SMS)

 

فرآيند مميزي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي بر اساس استاندارد OHSAS 18001 مشابه با فرآيند مميزي سيستم‌هاي مديريت کيفي بر اساس ISO 9001 و يا سيستم‌ هاي مديريت زيست محيطي بر اساس ISO 14001 مي‌ باشند.