نمایش محتوا نمایش محتوا

محل پارکینگ

نوع پارکینگ

ظرفیت پارک خودرو

پارکینگ ترمینال

1500

پارکینگ سرپوشیده

84