نمایش محتوا نمایش محتوا

مساحت اين ترمينال 2600 متر مربع ميباشد .