ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

روز

18:15

1049

تهران

نشست(18:06)-پایان تحویل بار

جمعه

07:45

212

تهران

نشست(08:04)-پایان تحویل بار

شنبه

11:40

213

مشهد

نشست(11:38)-پایان تحویل بار

شنبه

13:45

3440

نجف

نشست(13:36)-پایان تحویل بار

شنبه

18:15

1049

تهران

طبق برنامه

شنبه

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامان شهراه سامان شهراه